เกษตรเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

เกษตรเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

    นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 หลังจากที่มีการประชุมเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อน เพื่อเสนอแนวทางและการเตรียมความพร้อมของแต่ละกระทรวง เพื่อบูรณาการ 3 เสาหลักของอาเซียน คือ 1. ด้านประชาคมเศรษฐกิจ 2. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง และ 3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่อาจเกิดขึ้นกับภาคเกษตร รวม 7 เรื่อง ได้แก่

1. การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร 2. การผลิตทางการเกษตร โดยส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง  3. การวิจัยและพัฒนา 4. การจัดการศัตรูพืชและโรคระบาด เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการป้องกันการระบาดโรคพืชและโรคสัตว์แบบกำหนดมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและแมลง และการกักกันพืชและสัตว์ที่นำเข้า 5. แรงงานเกษตร โดยเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน และให้แรงงานเกษตรถูกกฎหมายในระบบมากขึ้น 6. การลงทุนภาคเกษตร สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้รัดกุมและทันสมัย ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านทำให้ได้ปัจจัยการผลิต และ 7. การจัดการดินและน้ำ  ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างบูรณาการและเป็นระบบในภูมิภาคอาเซียน สร้างฐานข้อมูลดินและน้ำของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯได้เร่งดำเนินการในการจัดประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมข้างต้น โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะที่รับผิดชอบในแต่ละรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ จัดประชุม โดยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อพิจารณาถึงทิศทาง และผลกระทบว่ามีข้อได้เปรียบ หรือเสียเปรียบด้านใด และจะมีแผนงาน โครงการ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขอย่างไร ก่อนเสนอรัฐบาลในการบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทต่อไป.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/agriculture/146995

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s